Οι πιστοποιήσεις μας - 1

Οι πιστοποιήσεις μας

Πρωταρχικός σκοπός και δέσμευση της ALUDOR A.E.B.E είναι η Ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία προσφέρει. Η βελτίωση της αποτελεί επιδίωξη της Εταιρείας . Στην προσπάθεια για ανοδική πορεία η Εταιρεία πρέπει να προσφέρει προϊόντα (συνθετικά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες, σήτες, κ.λπ.) και υπηρεσίες τα οποία:

- Να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών
- Να συμφωνούν με Εθνικά / Διεθνή πρότυπα
- Να συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή &Διεθνή νομοθεσία
- Να είναι αξιόπιστα και ασφαλή για χρήση
- Να είναι διαθέσιμα σε ανταγωνιστικές τιμές
- Να καλύπτονται οι στόχοι Ποιότητας που έχουν τεθεί

Για να επιτύχει τα ανωτέρω η διοίκηση της ALUDOR A.E.B.E.
 • Έχει υιοθετήσει Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 το οποίο έχει δυο κατευθυντήριους άξονες . Αφ ενός την ανάγκη της Εταιρείας για συνεχή βελτίωση της Ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της και αφετέρου τις απαιτήσεις των πελατών της.
   
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων / υπηρεσιών της , όπου αυτό είναι εφικτό , καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της και κατ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 
   
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο , σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων η και διεργασιών καθώς και όσον αφορά Προϊόντα / Υπηρεσίες . Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την Ανώτατη Διοίκηση της Εταιρείας.
   
 • Είναι οργανωμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι τεχνικές , διοικητικές λειτουργίες και ανθρώπινοι παράγοντες να βρίσκονται κάτω από συνεχή έλεγχο και βελτίωση . Ο έλεγχος αυτός στοχεύει στη μείωση και ιδιαίτερα στην πρόληψη αστοχιών στο παραγόμενο αποτέλεσμα . Ο ίδιος έλεγχος εφαρμόζεται και στις συνεργασίες τις οποίες συνάπτει η Εταιρεία.
Για την ALUDOR A.E.B.E. αποτελεί ζωτική ανάγκη η υποστήριξη , ο έλεγχος και η βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας σε συνδυασμό με το βέλτιστο κόστος που είναι δυνατόν να επιτευχθεί.

Για τους πελάτες της , είναι αναγκαίο να υπάρχει εμπιστοσύνη στη δυνατότητα της ALUDOR A.E.B.E να παραδίδει προϊόντα προδιαγεγραμμένης Ποιότητας.
 • πιστοποίηση ISO 9001
Οι πιστοποιήσεις μας - 2
Οι πιστοποιήσεις μας - 3
Οι πιστοποιήσεις μας - 4
Οι πιστοποιήσεις μας - 5
Οι πιστοποιήσεις μας - 6
Οι πιστοποιήσεις μας - 7
Οι πιστοποιήσεις μας - 8
Οι πιστοποιήσεις μας - 9
Οι πιστοποιήσεις μας - 10
Οι πιστοποιήσεις μας - 11
Οι πιστοποιήσεις μας - 12
Οι πιστοποιήσεις μας - 13
Οι πιστοποιήσεις μας - 14
Οι πιστοποιήσεις μας - 15
Οι πιστοποιήσεις μας - 16